آپرونها در اصل در سیستم ریسندگی کار کشش دادن، موازی کردن و تاب دادن الیاف را انجام میدهد آپرونها در ابعاد های مختلف با پهنا و طول های گوناگون بر حسب دستگاه مصرفی تولید می گردد ،در کل آپرونها در دو دسته کلی باز یا بسته ،ساده یا شیاردار به کار می رود
زینوتکستایل عرضه اکننده انواع آپرونها در سیستم ریسندگی پنبه‌ای و آکرولیک می‌باشد